Bendradarbiavimas

Tiesiama Lietuvos ir Lenkijos elektros energijos perdavimo jungtis LitPol Link yra elektros energijos jungčių aplink Baltijos jūrą plano dalimi. Tokio didelio ir svarbaus ES šalių energetinio bendradarbiavimo projekto realizacija nebūtų galima be atitinkamo koordinuoto ir suplanuoto visų įsitraukusių šalių ir institucijų bendradarbiavimo. Bendradarbiavimas vyksta įvairiose srityse ir lygiuose. Projekto pradžia tai bendradarbiavimo vykdomosios valdžios lygyje pavyzdys, kai buvo kuriami projekto rėmai, pasirūpinta, kad jis būtų įtrauktas į prioritetinių ES projektų sąrašą, bei pasirašytos atitinkamos tarptautinės sutartys.

LitPol Link jungtis yra vadinamojo Baltijos jūros šalių elektros energijos perdavimo žiedo integrali dalis, kuri tik dar labiau sustiprins regioninę šalių integraciją bei bendradarbiavimą ir sukurs naujas galimybes prekiauti elektros energija platesniame regione o tai tik dar labiau skatins ryšius tarp šalių ateityje. Artūras Vilimas, ,,LitPol Link“ įmonės valdybos pirmininkas

Sklandžiam investicinio projekto paruošimui ir įgyvendinimui, bei elektros energijos perdavimo sistemų operatorių veiksmingam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skatinti buvo sukurta specialios paskirties įmonė „LitPol Link“. Ši įmonė koordinuoja tarptautinius Lietuvos-Lenkijos elektros perdavimo jungties parengiamuosius ir statybos darbus, skatina abiejų šalių perdavimo sistemų operatorių tarpusavio bendradarbiavimą įgyvendinant jungties projektą, koordinuoja statybų vykdymo rangovinių organizacijų reikalingą bendradarbiavimą, taip pat atlieka projekto viešinimo veiksmus abejuose šalyse, bei vykdo bendrus socialinės atsakomybės projektus.

„LitPol Link“ bendrovės valdyba bendradarbiaudama su akcininkais – Lenkijos ir Lietuvos elektros perdavimo sistemų operatoriais – PSE S.A ir Litgrid AB, bei atskirų investicinių projektų statybų darbų vykdytojais, realizuoja atvirą projekto viešinimo politiką. „LitPol Link” dalyvauja susitikimuose su suinteresuotų šalių atstovais bei žurnalistais, rengia pranešimus konferencijose bei organizuoja spaudos konferencijas statybų aikštelėse Lenkijoje bei Lietuvoje, siekdama kuo sklandžiau perduoti ir viešinti su projektu susijusią informaciją visoms suinteresuotoms šalims.

Strateginio projekto įgyvendinimas reikalauja sklandaus bendradarbiavimo tarp vietos savivaldybių ir atsakingų specializuotų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, padedančių nustatyti optimalią ir saugią jungties trasą. Konferencijose Jačne Lenkijoje ir Alytuje Lietuvoje, kurios įvyko projekto ruošimo etape 2009-2010 metais, dalyvavo Lenkijos ir Lietuvos vietinės valdžios, vaivadijų ir rajonų institucijų atstovai, žurnalistai. Konferencijų metu buvo aptariamos ir diskutuojamos  pagrindinės problemos, susijusios su faunos ir floros rūšių apsauga planuojamose teritorijoje, bei buvo sukurta tarptautinių susitarimų platforma svarbių klausimų aptarimui. Tokių konferencijų tikslas buvo pradėti kuo ankstesnes suinteresuotų šalių įsitraukimo  procesą bei aktyviai konsultuotis dėl investicijos įgyvendinimo planų, skatinti ir užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą tarp investicijos įgyvendintojų, atsakingų institucijų ir vietinių bendruomenių. Rengiant jungties lokalizavimo trasą abiejų valstybių teritorijose, atlikta daugybė būtinų analizių ir tyrimų, parengti žemės naudojimo planai, atlikti poveikio aplinkai tyrimai, atliktas poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste derinimo procesas, nustatyta valstybių sienos kirtimo vieta.

Šiuo metu, statybinių darbų vykdymo metu, daug dėmesio skiriama koordinacijai bei komunikacijai tarp visų jungties statybos darbus atliekančių šalių. Labai svarbus klausimas tai energetinių objektų valdymo ir kontrolės tarpvalstybinis sistemų sujungimas, kurios apart šių objektų saugumo užtikrinimo leis sistemos eksploatacijos metu veiksmingai ir saugiai siųsti elektros energiją tarp Lenkijos ir Lietuvos. Galutinis statybos darbų etapas, tai testavimas bei bandomasis darbo laikotarpis prieš atiduodant eksploatacijai. Tai laikotarpis, kurio metu atskirų jungties objektų rangovai, abiejose sienos pusėse, kartu su elektros perdavimo tinklo valdymo centrų darbuotojais Varšuvoje ir Vilniuje paruošia jungtį nuolatiniam darbui.

LitPol Link elektros tiltas apjungs Baltijos šalių ir Vakarų Europos valstybių energetikos sistemas ir padės integruoti bendrą Europos Sąjungos elektros energijos rinką, sujungiant vadinamąjį Baltijos jūros regiono elektros energijos perdavimo infrastruktūrų žiedą. Rinkų integracijos ir apjungimo įgyvendinimas vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatoriams PSE S.A. ir Litgrid AB su elektros rinkų operatoriais t.y. elektros biržomis ,,Nord Pool Spot“ veikiančia Baltijos šalyse bei Skandinavijoje ir TGE (Towarowa Giełda Energii) veikiančia Lenkijoje. Elektros energijos pirkimas energijos biržose ir persiuntimas LitPol Link jungtimi bus galimas jau nuo 2016 metų pradžios.

Tokio didelio ir svarbaus projekto įgivendinimo dėka atsidaro galimybė skatinti bendradarbiavimą tarp Lenkų ir Lietuvių. Įgyvendinant bendrus projektus įmonės socialinės atsokomybės srytyje (ĮSA) sukuriama erdvė diskusijoms ir nuomuonių apsikeitimui apie Lietuvos ir Lenkijos benradarbiavimą, kultūrą, historiją ir politiką. Vienas iš tokių projektų pavyzdžių, tai Lietuvos ir Lenkijos menų fakultetų studentų, iš Lodzės politechnikos ir Vilniaus meno akademijos meno fakultetų, bendras tarptautinis meno pleneras pavadintas ,,Energija gamtoje“, vykęs 2014 metų rudenį Lenkijoje, Elk‘o mieste. Šio renginio metu buvo galimybė pasidalinti mintimis ir padiskutuoti apie Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimą, kultūrą bei geopolitiką. Įvykusiuose debatuose buvo diskutuojama apie „bendrų jungčių statybą“ ir „teigiamos energijos“ tarp Lenkijos ir Lietuvos kūrimą, bendradarbiaujant meno bei kultūros aplinkos institucijoms tarptautiniame kontekste. Debatuose dalyvavo „LitPol Link“ bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariai, menininkai bei dėstytojai iš Vilniaus meno akademijos bei Lodzės technikos universiteto, studentai.

Bendri tikslai ir tarptautiniai bendrai įgyvendinami socialinės atsakomybės projektai regione glaudžiai jungia lenkus ir lietuvius, stiprina bendrą abiejų tautų tapatybę, padeda kurti plačiai suprantamą Europos Sąjungos integraciją bei padidina garantijas, kad ateityje pavyks pasiekti vaisingą bendradarbiavimą tarp šalių, paremtą tarpusavio supratimu. „LitPol Link“ elektros jungties projektas – tai taip pat verslo socialinės atsakomybės pavyzdys, kai vykdant sudėtingą technologinį projektą, kartu atsižvelgiama ir į žmones bei jų tarpusavio santykius. Jacek Pochopień, žurnalo Forbes vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas

Sėkmingas Europos Sąjungos šalių tarpusavio bendradarbiavimas vykdant didelės apimties ir visos Europos Sąjungos požiūriu nepaprastai svarbų infrastruktūros projektą parodo jų gebėjimą įgyvendinti didelio masto prioritetinius projektus. Sėkmingas bendrų rezultatų pasiekimas įgyvendinant bendrus projektus taip pat veikia ir kitas tarpvalstybinių mainų sritis. Tarp šalių išauga tarpusavio susidomėjimas, daugėja tarpusavio kultūrinių mainų programų, o taip pat gerinamos žinios apie kaimyninę valstybę, jos gyventojus ir tradicijas.


Filmas apie socialinės atsakomybės projektą

Susijusios naujienos