Darbų pažanga

„LitPol Link“ elektros energijos perdavimo jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybų darbai vyksta pagal numatytą grafiką.

Elektros perdavimo tilto investicinio projekto įgyvendinimo procesas yra labai sudėtingas ir vyksta labai ilgą laikotarpį. Projekto įgyvendinimo darbai buvo padalyti į du etapus: investicijų parengiamąjį etapą, kuriame buvo paruošti visi būtini dokumentai bei gauti visi reikalingi sutikimai ir leidimai, siekiant gauti statybos leidimą, ir antrą etapą, kurio metu yra vykdomi statybų darbai bei investicija paruošiama ir perduodama eksploatavimui.

Investicijų projekto parengiamasis etapas yra pilnai užbaigtas abiejose šalyse. Parengiamojo etapo procesas Lenkijoje ir Lietuvoje vyko labai panašiai. Jo metu buvo įgyvendintos visos reikalingos procedūros, tokios kaip: atliktas pirminis jungties oro linijos trasos nustatymas, ištirtas projekto poveikis aplinkai, nustatytas bei suprojektuotas optimaliausias jungties oro linijos maršrutas, oro linijos maršrutas įtrauktas į žemės naudojimo planus, užtikrinti oro linijos tiesimo servitutai, išmokėtos atitinkamos kompensacijos nuosavybės savininkams, pakeista žemės sklypų paskirtis į skirtą naudoti ne žemės ūkiui ir ne miško ūkyje, atlikti geologiniai tyrimai, atlikti jungties projektavimo darbai ir gauti būtini sprendimai, suteikiantis leidimą vykdyti statybų darbus. Kiekvieno iš anksčiau minėtų etapų metu vyko išankstiniai visuomenės informavimo, projekto viešinimo ir visuomeninių konsultacijų procesai, o trasos nustatinėjimo metu buvo daug kartų lankomasi vietovėse esančiose šalia planuojamos oro linijos maršruto, kurių metu  vietoje buvo tikslinami jungties oro linijos tiesimo optimalūs  sprendiniai galutiniam jungties lokalizavimui.

Ypatingai daug dėmesio buvo skiriama išankstiniam visuomenės informavimui, projekto viešinimui ir visuomeninių konsultacijų procesams, kurių metu atvirai ir skaidriai buvo pristatomas ir diskutuojamas planuojamos jungties  maršrutas. Buvo organizuojamos  tarptautinės ir vietinės konferencijos, skirtos visoms suinteresuotoms šalims bei vietinės valdžios atstovams ir aplinkos apsaugos organizacijoms, įstaigoms bei žurnalistams. Tokių susitikimų tikslas buvo detaliau pristatyti ir aptarti planuojamą investicinį projektą, įgyvendinimo planus ir eigą, bei projekto įtaką regiono plėtrai. Projekto dokumentai, pranešimai, tyrimų rezultatai buvo prieinami visuomenės susipažinimui, taip kaip numatyta įstatymų reikalavimuose. Taip pat įvyko ir daugybė vietinių susitikimų su visuomene ir gyventojais, kurių metu gyventojai turėjo galimybę tiesiogiai klausti, diskutuoti ir gauti daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą ir jo įtaką aplinkai. Taip pat vyko susitikimai ir su vietinės valdžios bei savivaldybių organizacijų atstovais, kurių metu buvo aptariami ir formalūs klausimai, susiję su jungties tiesimu ir atitinkamomis planuojamomis atlikti procedūromis.

Parengiamojo etapo darbus atliko, atrinktos darbų ir paslaugų teikimo, išorinės bendrovės, investuotojų vardu. Rangovai buvo parenkami  vykdant tarptautinius viešuosius pirkimus. Taip pat buvo parenkami ir statybinių rangos darbų atlikėjai,  kurie vykdo statybų darbus bei investicija bus paruošiama ir perduodama eksploatavimui.

Sėkminga projekto įgyvendinimo eiga priklauso nuo kruopštaus visų įsitraukusių šalių tinkamo darbų atlikimo planavimo bei koordinavimo. Šiandien jau esame baigiamajame projekto etape t.y. statybos darbų vykdymo etape, kuris trunka kiek ilgiau nei du metus, tačiau verta priminti, kad projekto parengiamasis etapas, kartu su būtinais projekto planavimo darbais Lenkijoje bei Lietuvoje, iki leidimų statyti gavimo, truko daugiau nei penkerius metus. Artūras Vilimas, ,,LitPol Link“ įmonės valdybos pirmininkas

Statybos darbai abejuose šalyse vyksta lygiagrečiai ir buvo pradėti tik 2014 metų pavasarį, o projekto užbaigimas numatytas 2015 metų pabaigoje.

Oro linijos statyboje kiekvienai atramos konstrukcijai paruošiamos numatytos vietos, kiekvienai atramos daliai atskirai išpilami pamatai, ir tik vėliau montuojama pati atrama.Po atramų grupės pastatymo atkarpomis kabinami oro linijos laidai. Tokie veiksmai pakartoti 297 vietose ir 112 kilometrų atkarpoje Lenkijoje bei 150 vietose ir 51 kilometro atkarpoje Lietuvoje. Pastočių objektų statybos darbai vykdomimi kelių hektarų plote, darbai apima drenažo, įžeminimo, žaibosaugos instaliacijų, kabelių kanalų, vidinių kelių, reikalingų konstrukcijų pamatų statybą, įrangos montavimą, dešimčių kilometrų kabelių ir laidų paskirstymą ir prijungimą, objektų prijungimą prie valdymo ir stebėjimo centro ir pilną paruošimą veikti Valstybinėje Energetikos Sistemoje. Nepaisant darbų sudėtingumo pastočių objektai pastatyti mažiau nei 3 metų bėgyje.

Apart energetinių objektų statybos atliekami yra ir kiti darbai, tokie kaip laikinų privažiavimo kelių tiesimas, sprendimuose nurodytų krūmų ir medžių kirtimas, kliudančių ar susikertančių objektų perstatymas. Žalų, įvykusių investicijos įgyvendinimo metu, atveju - vešiuosiuose ar privačiuose objektuose, yra išmokama kompensacija arba žalos yra atitaisomos.

Lenkijos teritorijoje, vykdant elektros energijos jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektą, lygiagrečiai įgyvendinama vienuolika vidinių perdavimo tinklo plėtros projektų šiaurės rytų Lenkijoje. Statomos ir modernizuojamos keturios elektros perdavimo oro linijos, kurių bendras ilgis sudaro apie 400 kilometrų, bei septynios elektros energijos pastotės Mazovijos, Palenkės ir Varmijos Mozūrų vaivadijų teritorijoje. Tai suplanuotos, būtinos ir įgyvendinamos vidinių perdavimo tinklų plėtros investicijos, kurios leis vykdyti galios mainus tarp Lietuvos ir Lenkijos šalių nauja jungtimi „LitPol Link“. Visi šie projektai bus užbaigti anksčiau nei „LitPol Link“ elektros perdavimo oro linijos statybos darbai, jungsiančios Alytaus ir Elk‘o pastotes.

Darbų pažanga linija

100%

Darbų pažanga stotis Ełk

100%

Darbų pažanga stotis Alytus

100%

Vaizdai iš oro parodo pagrindinių retransliavimo stočių "LitPol Link" jungties projekte - Alytaus Lietuvoje ir Elk-Bis Lenkijoje statybos baigimo statusą.