Dokumentai

LitPol Link Brošiūra, 2014

LitPol Link elektros jungties trasa LT, 1 dalis

LitPol Link elektros jungties trasa LT, 2 dalis

LitPol Link elektros jungties specialiojo plano aiškinamasis raštas

Netechninė PAV ataskaitos santrauka

Suinteresuotų asmenų informavimo planas

Priedas 1.1 : Planuojama PŪV PAV viešinimo tvarka

Priedas 1.2 : Esama Specialiojo plano būklė

Priedas 6 : Projekto eiga

Socialinio valdymo ir monitoringo planas

PAV programa

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau – PAV programa) parengta vykdant LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus ir vadovaujantis 2005 m. gruodžio 23 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-636 patvirtintais “Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais” bei vėlesniais jų pakeitimais, „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais“ bei atsižvelgiant į planuojamo objekto veiklos specifiką. PAV programoje pateikiama pirminė informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, esamą PŪV teritorijos aplinką bei kiti bendrieji duomenys. Taip pat PAV programoje nusakoma būsimos PAV ataskaitos struktūra (pateikiant preliminarų PAV ataskaitos turinį), metodologiniai principai ir nagrinėtinos temos bei vertinimui numatomi taikyti metodai.

PAV programa

Priedai

Viešinimo tvarka

Kvarteras

Prekvarteras

PAV ataskaitos tekstas L1 (atnaujinta 2010.12.02)

2010 m. birželio mėn. UAB „Sweco Lietuva“ atliko planuojamos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ir parengė ataskaitą „400 kV įtampos elektros energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos - Lenkijos Respublikų valstybinės sienos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimas“ (toliau – PAV ataskaita). PŪV poveikio aplinkai vertinimas atliktas ir PAV ataskaita parengta vykdant LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus. PAV ataskaita parengta remiantis su suinteresuotomis institucijomis suderinta ir AM Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento patvirtinta „400 kV įtampos elektros energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos - Lenkijos Respublikų valstybinės sienos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programa“


PAV ataskaitos tekstas L1

PAV ataskaitos priedai L2: tekstiniai priedai


PAV programos derinimo ir viešinimo dokumentai

PŪV poveikio augalijai ir kraštovaizdžiui vertinimas

PŪV poveikio augalijai ir kraštovaizdžiui vertinimas:brėžinys 1

PŪV poveikio augalijai ir kraštovaizdžiui vertinimas:brėžinys 2

PŪV poveikio augalijai ir kraštovaizdžiui vertinimas:brėžinys 3

PŪV poveikio kraštovaizdžiui vertinimas ir prevencinės priemonės

400 kV įtampos požeminio kabelio ir oro linijos technologijų palyginimas

PAV ataskaitos priedai L2: grafiniai priedai (atnaujinta 2010.12.02)

Papildomi priedai lyginant su PAV programa ir SPAV ataskaita

Planuojamos Alytaus TP rekonstrukcijos vieta

Analizės rezultatai pagal teritorijos užstatymo tankumą

PŪV optimaliausios alternatyvos analizė

Triukšmo sklaidos Alytaus TP ir BTB matematinis modeliavimas (Ldiena)

Triukšmo sklaidos Alytaus TP ir BTB matematinis modeliavimas (Ldvn)

Triukšmo sklaidos Alytaus TP ir BTB matematinis modeliavimas (Ln)

Triukšmo sklaidos Alytaus TP ir BTB matematinis modeliavimas (Lvakaras)

Viršnorminio triukšmo sklaidos Alytaus TP ir BTB matematinis modeliavimas (Ldvn)

Viršnorminio triukšmo sklaidos Alytaus TP ir BTB matematinis modeliavimas (Lnaktis)

PŪV vietos geomorfologinių sąlygų žemėlapis

PŪV vietos geomorfologinių sąlygų žemėlapis (pagal LGT)

PŪV vietos kraštovaizdžio vizualinė struktūra

PŪV vietos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapis

PŪV vietos kraštovaizdžio biomorfotopų žemėlapis

Poveikio aplinkai sumažinimo priemonių žemėlapis

Alytaus rajono turistinis žemėlapis

Lazdijai_Punskas turistinis žemėlapis

PAV ataskaitos pristatymo visuomenei protokolai


Lazdijų raj. savivaldybė, Lazdijų seniūnija

Alytaus raj. savivaldybė

Alytaus seniūnija

Krokialaukio seniūnija

Miroslavo seniūnija

Teizų seniūnija

Simno seniūnija

Krosnos seniūnija

Būdviečio seniūnija

Šeštokų seniūnija

Alytaus RAAD sprendimas dėl Planuojamos ūkinės veiklos

PAV dokumentai Lenkija

Informacijos apie projektą dokumente aprašyta projekto rūšis, mastas ir įgyvendinimo vieta, aptartas teritorinis ir techninis projekto aspektas. Taip pat aprašyti šeši projekto trasos variantai bei aplinkosauginiai sprendimai bei galimas poveikis aplinkai tarpvalstybiniame kontekste.
Dokumentą paruošė įmonė LitPol Link remiantis Lenkijos Respublikos įstatymais reguliuojančiais aplinkos apsaugą, Europos Sąjungos direktyvomis dėl laukinių paukščių apsaugos bei dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, taip pat kitais susijusiais dokumentais.

400 kV įtampos elektro jungties "Elkas - Lenkijos Respublikos siena" statybos investiciniam projektui. Informacijos apie projektą dokumetas

Brėžinys su 6 trasos varijantais