Tarptautinis projektas

Lietuvos ir Lenkijos elektros energijos perdavimo jungtis „LitPol Link“ – vienas svarbiausių Europos Sąjungos energetikos bei prioritetinis Baltijos jūros valstybių elektros rinkos sujungimo plano projektų. Juo bus eliminuota Baltijos valstybių energetinė izoliacija, bus integruotos Baltijos šalių ir Vakarų Europos elektros perdavimo infrastruktūros bei sujungtos rinkos.

„LitPol Link“ įmonė koordinuoja tarptautinius Lietuvos-Lenkijos elektros perdavimo jungties parengiamuosius ir statybos vykdymo darbus susijusius su 400 kV dvigrande elektros perdavimo oro linija tarp Alytaus ir Elk‘o, 500 MW galios modernia elektros energijos keitiklių stotimi Back-to-Back ir 400 kV pastote Alytuje, bei modernizuotomis pastotėmis – 400/110 kV Elk‘e ir 330/110 kV Alytuje. Naujoji elektros energijos jungtis suteiks galimybę Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms įsijungti į Vakarų Europos energetikos sistemą. Šio projekto sėkmingas įgyvendinimas, tai vieno iš svarbiausių strateginių Europos Sąjungos tikslų pasiekimas“ „LitPol Link“ įmonės stebėtojų tarybos pirmininkas prof. Władysław Mielczarski
regioninis zemelapis

Elektros energijos tilto tarp Lenkijos ir Lietuvos statybų projektas – tai vienas iš esminių elementų kuriant integruotą bendrą Europos Sąjungos elektros energijos rinką bei sujungiant vadinamąjį Baltijos žiedą. Todėl 2006 metais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1364/2006/EB projektui buvo suteiktas prioritetinis statusas ir priskiriama ES finansinė parama. Pabrėžtina, kad projekto realizacija pozityviai įtakos daugelį Europos valstybių regione: Norvegiją, Švediją, Suomiją, Daniją, Vokietiją, Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją.Europos bendrija remia tarpvalstybinių tarpsisteminių elektros jungčių įgyvendinimą, remia glaudų bendradarbiavimą ir transeuropinių energetikos tinklų plėtrą, siekdama, kad bendra elektros energijos rinka sėkmingai funkcionuotų ir plėtotųsi, stengdamasi palengvinti regionų plėtrą ir panaikintų rinkų atskirtinumą, taip pat padidintų elektros energijos tiekimo saugumą.

Baltijos jūros regiono elektros energijos perdavimo žiedo sujungimo projektas pripažintas prioritetiniu ES projektu, vertinant bendrą transeuropinį energijos tinklą (TEN-E), todėl  Lenkija ir Lietuva galėjo pasinaudoti ES finansavimo šaltiniais iš prieinamų ES fondų, projekto parengiamiesiems ir įgyvendinimo darbams. Papildomai, parengiamiesiems projekto darbams Lietuvos pusėje buvo panaudotos ir Ignalinos uždarymo fondo lėšos, kurias administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Tarptautinių finansų institucijų išteklių panaudojimas projektui įgyvendinti, iškelia ir papildomų projekto darbų priežiūros reikalavimų, kurie įgyvendinami vykdant  numatytus darbus.

Lietuvos Respublikos įgyta patirtis pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais suteikė papildomą galimybę išsamiai pristatyti bendrai įgyvendinamų tarpvalstybinių Lenkijos ir Lietuvos infrastruktūrinių projektų pasiekimus bei progresą.  Be „LitPol Link“ elektros energijos perdavimo jungties, tarp Lenkijos ir Lietuvos taip pat tiesiamos ir kitos jungtys t.y. ,,Via Baltica“, ,,Rail Baltica“, „GIPL“ dujų jungtis – tai tarptautinės ir regioninės ES svarbos projektai, kurie parodo kaimyninių šalių bendradarbiavimo matmenys ir gebėjimą įgyvendinti svarbius ES prioritetinius projektus.

Elektros energijos tilto tarp Lenkijos ir Lietuvos rojekto tarptautiniškumą parodo ir jį įgyvendinančios tarptautinės pasauliniu mastu veikiančios ir žinomos įmonės. Projekto darbų vykdytojai ir įrangos tiekėjai buvo išrinkti organizuojant tarptautinius viešuosius pirkimus, kuriuose savo susidomėjimą projekto įgyvendinimu išreiškė ne tik Europos, bet ir Azijos bei Amerikos bendrovės.

Sėkmingas Europos Sąjungos šalių tarpusavio bendradarbiavimas, vykdant didelės apimties ir visos Europos Sąjungos požiūriu nepaprastai svarbų infrastruktūros projektą, gerina abiejų bendradarbiaujančių šalių įvaizdį ir parodo jų gebėjimą įgyvendinti prioritetinius projektus. Pozityvus bendrų rezultatų pasiekimas įgyvendinant bendrus projektus taip pat veikia ir kitas tarpvalstybinių mainų sritis, tarp šalių vyksta didesnis informacijos apsikeitimas bei didėja tarpusavio susidomėjimas, daugėja tarpusavio kultūrinių mainų programų, šalių verslas ima labiau domėtis ir intensyviau bendradarbiauti, taip panaikinami stereotipai, atsirandantys visų pirma trūkstant žinių apie savo artimiausias kaimynines valstybes.

Nauja elektros energijos perdavimo jungtis  „LitPol Link“ padės įgyvendinti numatytus ne tik svarbius nacionalinius ar regioninius, bet ir Europos Sąjungos strateginius tarptautinius tikslus bei pasiekti planuojamas naudas:

  • sujungti Lietuvos ir Lenkijos valstybių elektros energijos perdavimo tinklus (sustiprinant elektros perdavimo tinklus šiaurės rytų Lenkijoje ir pietų Lietuvoje);
  • sujungti Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) elektros energetinę sistemą su Vakarų Europos energetine sistema;
  • sujungti Baltijos jūros regiono šalių elektros energijos perdavimo sistemų žiedą;
  • sustiprinti abejų šalių ir regiono šalių energetinę nepriklausomybę;
  • išplėsti apsirūpinimo elektra galimybes ir sustiprinti šalių energetinį savarankiškumą;
  • padidinti elektros energijos tiekimo patikimumą ir saugumą regione;
  • padėti sukurti integruotą bendrą Europos Sąjungos elektros energijos rinką;
  • prekiauti elektra bendroje Europos elektros energijos rinkoje.