Będzie przygotowane studium wykonalności drugiego połączenia pomiędzy Polską i Litwą

22 lipca 2016

W ramach przygotowań do synchronizacji systemów energetycznych krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) z systemem Europy kontynentalnej, rozważane są możliwości budowy drugiego połączenia energetycznego pomiędzy Polską i Litwą. W tym tygodniu operator systemu przesyłowego na Litwie, spółka Litgrid AB, ogłosiła zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium trasy nowego połączenia.

Na początku tego roku zostało uruchomione połączenie „LitPol Link”, w chwili obecnej jest to jedyne połączenie energetyczne pomiędzy krajami bałtyckimi oraz siecią Europy Zachodniej.  W celu synchronizacji systemów takie połączenia powinny być co najmniej dwa: jedno już działające oraz jeszcze jedno połączenie z Polską.

Pierwsze połączenie „LitPol Link” działa jako gwarant niezawodności systemu elektroenergetycznego. Zarówno polski, jak i litewski operator systemów przesyłowych już skorzystali z połączenia w celu zapewnienia mocy rezerwowych – to pomogło uniknąć przerw w dostawach prądu. Drugie połączenie jest niezbędne w celu jeszcze większej integracji systemów krajów bałtyckich, ono przyczyni się do zapewnienia, by system pracując synchronicznie w ramach systemu Europy kontynentalnej pracował w sposób niezawodny i bez zakłóceń powiedział dyrektor departamentu infrastruktury strategicznej Karolis Sankovski

Planuje się, że nowe połączenie rozpocznie bieg w Mariampolu, gdzie będzie ulokowana nowa stacja. W przygotowywanym studium będzie analizowane, jakie mogą być warianty przebiegu trasy linii od Mariampola do polsko-litewskiej granicy. Studium będzie równocześnie opracowywane przez spółkę PSE S.A., a prace pomiędzy operatorami będzie koordynować spółka LitPol Link Sp. z o.o.

Spółki przygotowujące studium będą musiały zaproponować co najmniej cztery alternatywne warianty przebiegu trasy linii, wskazując gdzie by mogła być zlokalizowana stacja i rozdzielnia w Mariampolu. Planując przebieg linii, będą czynione starania aby trasa linii przebiegała z dala od obszarów zamieszkanych, obiektów dziedzictwa kulturowego, rezerwatów przyrody oraz innych obszarów chronionych.

W roku 2013 szwedzka firma konsultingowa „Gothia Power”, zgodnie z zamówieniem trzech bałtyckich operatorów systemów przesyłowych, wykonała studium integracji systemów krajów bałtyckich z rynkiem Europy Zachodniej  oraz analizę możliwości budowy dodatkowych połączeń. W niej były analizowane warianty połączenia w sposób synchroniczny z Europą kontynentalną oraz ustalono, że warunkiem synchronizacji jest budowa drugiego połączenia pomiędzy Polską i Litwą.

Źródło: Litgrid, tłumaczenie własne