Dokumenty

Przebieg trasy linii Ełk

Przebieg trasy linii Wieliczki

Przebieg trasy linii Olecko

Przebieg trasy linii Olecko Borawskie

Przebieg trasy linii Bakałarzewo

Przebieg trasy linii Jeleniewo

Przebieg trasy linii miasto Suwałki

Przebieg trasy linii Suwałki

Przebieg trasy linii Szypiszki

Przebieg trasy linii Puńsk

Przebieg trasy linii Sejny

Litwa

Program Oceny Oddziaływania na Środowisko

Program oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (dalej – program OOŚ) został utworzony, realizując wymagania ustawowe Republiki Litewskiej, dotyczące oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, jak również kierując się Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr D1-636 „O przepisach tworzenia raportów i programów, dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” oraz późniejszych jej zmianach, „Za pomocą wskazówek metodologicznych do oceny oddziaływania na zdrowie społeczeństwa” oraz biorąc pod uwagę specyfikę planowanego obiektu przedsięwzięcia. W programie OOŚ zawarte są pierwotne informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, obecnego stanu otoczenia, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz inne informacje ogólne. W programie OOŚ zawarta jest również struktura raportu OOŚ (przedstawiając prawdopodobną treść raportu), wskazówki metodologiczne, omawiane tematy oraz przewidywane do zastosowania metody oceniania.  Przygotowując program OOŚ dokonano prawdopodobnej analizy środowiskowo-społecznej terytorium przedsięwzięcia i jego okolic, uwzględniając dostępną w chwili obecnej informacje z zakresu rejonu, przedstawiono również krótki jej przegląd. Analizy dokonano w oparciu o dokumenty przekazane przez zleceniodawcę, jak również inne publikowane dokumenty i ogłaszane informacje .

Program Oceny Oddziaływania na Środowisko

Załącznik 1 - Obszar planowanej działalności gospodarczej (1:50000)

Streszczenie nietechniczne Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko oraz Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Załącznik - Mapa z sektorami planowania

Polska

Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Załącznik Nr 1: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Załącznik Nr 2: postanowienie RDOŚ w Białymstoku transgranicznego oddziaływania na środowisko

Załącznik Nr 3: Informacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zakończeniu konsultacji transgranicznych

Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego budowa połączenia 400 kV Ełk - Granica RP
     
W dokumencie znajdziecie Państwo informację nt. rodzaju, skali, usytuowania przedsięwzięcia, omówione są kwestie związane z wykorzystywaniem powerzchni terenu jak też przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi. W karcie opisanych jest sześć wariantów przebiegu trasy przedsięwzięcia jak też rozwiązania chroniące środowisko oraz przewidywane ograniczenia emisji czynników szkodliwych po zastosowaniu tych technologii a także możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Dokument został przygotowany przez spółkę LitPol Link na podstawie odpowiednich ustaw RP o ochronie środowiska, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory a także innych związanych dokumentów.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Trasa linii 400 kV Ełk - Granica RP prezentacja 6 wariantów trasy

Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania