Międzynarodowy projekt

Połączenie elektroenergetyczne Polski i Litwy LitPol Link jest jednym z ważniejszych dla Unii Europejskiej projektów połączenia rynków energetycznych oraz priorytetowym projektem w państwach bałtyckich.  Dzięki niemu zostanie wyeliminowana izolacja energetyczna państw bałtyckich, będzie zintegrowana elektryczna infrastruktura przesyłowa oraz rynki krajów bałtyckich oraz krajów Zachodniej Europy.


LitPol” Link koordynuje międzynarodowe prace przygotowawcze oraz budowlane połączenia energetycznego Polska-Litwa, związane z dwutorową linią pomiędzy Ełkiem oraz Alytus, nowoczesną wstawką konwertorową Back-to-Back oraz stacją 400 kV w Alytus, oraz modernizowanymi stacjami 400 /100 kV w Ełku oraz 330 / 110 kV w Alytus. Nowe połączenie elektroenergetyczne umożliwi Litwie oraz innym państwom bałtyckim włączenie się do systemu elektroenergetycznego Europy Zachodniej. Pomyślne wdrożenie tego projektu to osiągnięcie jednego z najważniejszych strategicznych celów Unii Europejskiej. prof. Władysław Mielczarski, przewodniczący Rady Nadzorczej "LitPol Link"

Projekt budowy mostu energetycznego Polska – Litwa jest istotnym elementem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. Pierścienia Bałtyckiego. Dlatego też Unia Europejska nadała projektowi decyzją nr 1364/2006/WE status priorytetowy i partycypuje w jego kosztach. Warte podkreślenia iż realizacja projektu będzie pozytywnie oddziaływać na szereg państw europejskich w regionie: Norwegię, Szwecję,  Finlandię, Danię,  Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię.   Wspólnota Europejska wspiera połączenia międzysystemowe, współpracę operacyjną i rozwój transeuropejskich sieci energetycznych w celu osiągnięcia skutecznego funkcjonowania i rozwoju rynku energii, ułatwienia rozwoju i ograniczenia odizolowania regionów oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Projekt domknięcia Pierścienia Bałtyckiego został uznany za projekt priorytetowy UE również w ramach transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). Dzięki temu Polska i Litwa uzyskały dofinansowanie z funduszy UE, na prace przygotowawcze i budowlane w ramach projektu. Po stronie litewskiej w ramach realizacji projektu wykorzystano środki z Funduszu Zamknięcia Elektrowni Jądrowej Ignalina, zarządzane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Korzystanie z funduszy   międzynarodowych instytucji finansowych na wdrożenie projektu spowodowało, że są dodatkowe warunki nadzoru nad projektem, które są realizowane w trakcie wykonywania przewidzianych prac w projekcie.

Okres prezydencji Republiki Litewskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2013 roku dał możliwość zaprezentowania w pełni osiągnięć realizowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych między Polską i Litwą. Oprócz połączenia elektroenergetycznego LitPol Link między krajami budowane są też inne połączenia „Via Baltica“, „Rail Baltica“, połączenie gazowe „GIPL“. Wszystkie one toprojekty UE o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym, które ukazują skalę oraz zdolności współpracy sąsiadujących krajów w realizacji priorytetowych projektów unijnych.

Na międzynarodowość projektu połączenia energetycznego między Polską i Litwą wskazują też międzynarodowe, działające na skalę światową firmy realizujące projekt. Wykonawcy prac oraz dostawcy urządzeń zostali wyłonieni w otwartych, publicznych postępowaniach przetargowych, które ogłaszane były na stronach UE. Swoje zainteresowanie w realizacji przedsięwzięcia zgłaszały firmy nie tylko z Europy, ale również z Azji i Ameryki.

Skuteczna realizacja projektu kreuje wizerunek dwóch państw europejskich współpracujących z sukcesem przy realizacji bardzo dużego projektu infrastrukturalnego, niezwykle istotnego z punktu widzenia całej Unii Europejskiej. Pozytywny klimat oddziałuje również na inne dziedziny wymiany międzynarodowej. Większa ilość informacji to zwiększenie wzajemnego zainteresowania, dzięki czemu zwiększa się ilość programów kulturalnych, zainteresowanie biznesowe, przełamują się stereotypy wynikające przede wszystkim z niedostatecznej wiedzy.

Nowe połączenie elektroenergetyczne LitPol Link pomoże zrealizować przewidziane, strategiczne międzynarodowe cele ważne dla kraju, regionu, a także Unii Europejskiej oraz osiągnąć planowane korzyści:

  • połączenie sieci elektroenergetycznych Litwy i Polski (umacniając sieci elektroenergetyczne w północno- wschodniej Polsce i południowej Litwie);
  • połączenie systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) z systemami energetycznymi Europy Zachodniej;
  • połączenie elektroenergetycznego pierścienia regionu Morza Bałtyckiego;
  • wzmocnienie niezależności energetycznej obu krajów;
  • rozszerzenie możliwości dostaw energii elektrycznej i zapewnienie samodzielności energetycznej;
  • zwiększenie pewności i bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej w regionie;
  • wsparcie przy tworzeniu wspólnego dla Unii Europejskiej rynku elektroenergetycznego;
  • pomoc przy stworzeniu dodatkowych możliwości handlu energią elektryczną na europejskim rynku elektroenergetycznym.