Postęp prac

Prace przy budowie linii elektroenergetycznej LitPol Link między Polską i Litwą odbywają się według przewidzianego harmonogramu.


Proces inwestycyjny jest procesem bardzo złożonym i długotrwałym. Realizacja projektu jest podzielona na dwa etapy: etap przygotowania inwestycji, w którym pozyskiwane są wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia wymagane dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz drugi etap, na który składa się okres budowy i przekazania do eksploatacji.

Okres przygotowania inwestycji można uznać za zakończony po obu stronach granicy. Procesy etapu przygotowawczego w Polsce i Litwie przebiegają bardzo podobnie. Zostały zrealizowane wszystkie wymagane procedury, takie jak wstępne wyznaczenie trasy linii,  badania oddziaływania inwestycji na środowisko, wskazanie najkorzystniejszego przebiegu linii, projektowanie, wprowadzenie trasy linii do planów zagospodarowania przestrzennego, pozyskanie prawa drogi wraz z wypłatą stosownych odszkodowań i wynagrodzeń, zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, wykonanie badań geotechnicznych i wreszcie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Każdy z wyżej wskazanych kamieni milowych inwestycji wymagał przeprowadzenia konsultacji społecznych, a wytyczanie trasy wiązało się z wieloma wizytami w miejscowościach leżących wzdłuż trasy linii, podczas których przebieg linii uzyskiwał końcową lokalizację.

Szczególnie wiele uwagi poświęcono wczesnemu informowaniu społeczeństwa, promowaniu projektu oraz procesom konsultacji społecznych, podczas których w sposób otwarty i przejrzysty przedstawiany był i omawiany planowany przebieg trasy. Zostały zorganizowane międzynarodowe i lokalne konferencje skierowane do zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli lokalnych władz i organizacji zajmujących się ochroną środowiska, urzędów oraz prasy. Celem takich spotkań było szczegółowe zaprezentowanie i omówienie planów inwestycyjnych, przebiegu projektu, jego wpływu na rozwój regionu.  Dokumentacja projektowa, raporty i wyniki badań były dostępne dla społeczeństwa zgodnie z wymogami prawa. Odbyło się także wiele spotkań z lokalnymi społecznościami, podczas których mieszkańcy mieli możliwość bezpośrednio zadawać pytania, dyskutować i uzyskać informacje na wszelkie tematy związane z realizacją inwestycji i jej oddziaływaniem na środowisko. Odbywały się także spotkania z przedstawicielami lokalnych władz i samorządów, w czasie których omawiane były zagadnienia formalne związane z budową połączenia.

Prace  przygotowawcze zostały wykonane przez wybrane firmy zewnętrzne świadczące takie usługi  na zlecenie  Inwestorów. Wybór wykonawców przebiegał realizując międzynarodowe przetargi publiczne. W identyczny sposób wyłonieni zostali wykonawcy prac budowlanych, którzy realizują prace i będą przekazywali inwestycję do odbioru.
Pomyślna realizacja projektu zależy od starannego zaplanowania oraz koordynowania prac. Dzisiaj jesteśmy na końcowym etapie, to znaczy na etapie wykonywania prac budowlanych, który trwa nieco ponad dwa lata. Warto jednak przypomnieć, że etap przygotowawczy, wraz z niezbędnymi pracami planistycznymi w Polsce i na Litwie, do czasu pozyskania pozwoleń na budowę, zajął ponad pięć lat. Artūras Vilimas - Prezes Zarządu "LitPol Link"
Prace budowlane w obu krajach prowadzone są równolegle i rozpoczęły się wiosną 2014 roku, a ich zakończenie przewidziane jest na koniec 2015 roku.

Przy budowie linii dla każdej konstrukcji wsporczej przygotowuje się stanowisko, pod każdą nogę oddzielnie wylewa się fundament, a dopiero później słup montuje się bezpośrednio na stanowisku. Po zmontowaniu grupy słupów, podwiesza się odcinkami przewody. Ten proces jest powtórzony dla 297 stanowisk na odcinku 112 km po stronie polskiej oraz 150 stanowisk na odcinku 51 km na Litwie. Budowa obiektów stacyjnych to prace prowadzone na obszarze kilku hektarów obejmujące zakresem budowę instalacji odwadniających, uziemiających, odgromowych, kanałów kablowych, dróg wewnętrznych, budowę fundamentów, konstrukcji wsporczych, montaż aparatury, rozprowadzenie i podłączenie dziesiątek kilometrów kabli i przewodów, połączenie obiektu z centrami zarządzania i nadzoru i przygotowanie do pracy w Krajowym Systemie Energetycznym. Mimo dużej złożoności prac obiekty stacyjne powstają w ciągu mniej niż 3 lat.

Oprócz prac przy budowie obiektów energetycznych prowadzone są prace towarzyszące, takie jak budowa tymczasowych dróg dojazdowych, wskazana w decyzjach wycinka drzew i krzewów, przebudowa obiektów kolidujących i przecinających się. W przypadku powstania szkód wynikłych z realizacji inwestycji tak w obiektach publicznych jak i własności prywatnej dokonywana jest wypłata odszkodowań lub naprawa tych szkód.

Na terytorium Polski, wykonując projekt połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą, jednocześnie realizuje się jedenaście wewnętrznych projektów rozbudowy sieci przesyłowej w północno-wschodniej Polsce. Budowane i modernizowane są cztery napowietrzne linie przesyłowe, których ogólna długość to około 400 kilometrów, oraz siedem stacji elektroenergetycznych w województwach: mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Są to planowane, niezbędne inwestycje umożliwiające wymianę mocy na nowobudowanym połączeniu. Prace na poszczególnych obiektach kończą się z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do terminu uruchomienia linii łączącej stacje Ełk Bis i Alytus, umożliwiając wcześniejsze przeprowadzenie testów tych obiektów i przygotowanie do załączenia projektu „LitPol Link” pod napięcie.

Zaawansowanie prac linii

100%

Zaawansowanie przebudowy stacji Ełk

100%

Zaawansowanie budowy stacji Alytus

100%

Aktualne zdjęcia z powietrza przedstawiają status zaawansowania prac budowlanych na kluczowych stacjach przekaźnikowych budowy połączenia LitPol Link - stacji Alytus na Litwie oraz Ełk-Bis w Polsce.

Powiązane aktualności