Współpraca

Tworzone połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa LitPol Link jest częścią większego projektu budowy połączeń elektroenergetycznych wokół Morza Bałtyckiego. Realizacja tak dużego, a jednocześnie tak ważnego zadania, kluczowego dla współpracy energetycznej krajów UE, nie mogłaby być prowadzona bez właściwej, skoordynowanej oraz zaplanowanej współpracy wszystkich krajów i instytucji. Współpraca jest utrzymywana na wielu poziomach i w wielu obszarach. Początek projektu połączenia energetycznego to przykład realizowanej współpracy na poziomie rządowym przy tworzeniu ram projektu, zadbaniu o umieszczenie go na liście priorytetowych projektów unijnych, jak również podpisanie stosownych umów międzynarodowych.

Połączenie LitPol Link to integralna część energetycznego pierścienia bałtyckiego, jeszcze bardziej zacieśniającea więzi ekonomiczne oraz współpracę państw go tworzących. Tworzy nowe możliwości w handlu energią elektryczną w regionie, a to w przyszłości uwzmaocniając relacje między państwami. Artūras Vilimas - Prezes Zarządu LitPol Link
Dla sprawnego przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego i zapewnienia skutecznej, transgranicznej współpracy operatorów systemów przesyłowych, została przez nich powołana spółka celowa. Spółka „LitPol Link” koordynuje współpracę międzyoperatorską przy projekcie budowy połączenia elektroenergetycznego między Litwą a Polską, zapewnia skuteczną wymianę informacji między wykonawcami prac, co jest szczególnie istotne podczas prac projektowych, realizuje działania informacyjne i promocyjne dotyczące inwestycji oraz prowadzi projekty społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zarząd spółki „LitPol Link” prowadzi otwartą politykę informacyjną we współpracy ze swoimi udziałowcami – operatorami sieci przesyłowych Polski i Litwy oraz wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zarząd „LitPol Link” uczestniczy w spotkaniach z decydentami i dziennikarzami, przygotowuje wystąpienia na konferencjach sektorowych oraz organizuje konferencje prasowe na placach budowy w Polsce i na Litwie, aby ułatwić płynny przepływ informacji do interesariuszy.

Realizacja strategicznego projektu wymaga nawiązania współpracy na poziomie samorządów lokalnych, instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska, organizacji pozarządowych, które pomagają w wyznaczeniu bezpiecznej, optymalnej z punktu widzenia pogodzenia lokalnych uwarunkowań, trasy. Konferencje w Jacznie w Polsce oraz w Alytus na Litwie, zorganizowane na etapie przygotowania inwestycji w latach 2009-2010, zgromadziły przedstawicieli władz lokalnych, urzędów oraz mediów zarówno z Polski jak z Litwy. Omawiano i dyskutowano wariantowanie połączenia, główne problemy związane z ochroną flory i fauny na planowanym terenie, została także stworzona platforma do omówienia ważnych zagadnień. Celem konferencji było również jak najwcześniejsze zainicjowanie procesu konsultacji społecznych oraz promowania projektu umożliwiające rozpoczęcie wspólnych rozmów na temat jego realizacji. Działania te pomogły na etapie przygotowania trasy połączenia w obu krajach, gdy opracowano niezbędne analizy i badania, przygotowano plany zagospodarowania przestrzennego, dokonano oceny wpływu na środowisko w kontekście międzynarodowym oraz ustalono miejsce przekroczenia granicy państw dla inwestycji.

Obecnie, na etapie budowy, szczególną uwagę poświęca się właściwej komunikacji i koordynacji między stronami prowadzącymi prace budowlane przy budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest międzynarodowe połączenie systemów sterowania i nadzoru dla obiektów energetycznych, które oprócz zapewnienia bezpieczeństwa tym obiektom, umożliwi na etapie eksploatacji połączenia skuteczny i bezpieczny przesył energii między Polską i Litwą. Koniec prac budowlanych to testowanie oraz okres próbnej pracy połączenia przed oddaniem do użytku. To okres, w którym wykonawcy poszczególnych obiektów połączenia po obu stronach granicy wraz z pracownikami centrów nadzoru sieci elektrycznej w Warszawie i Wilnie przygotowują połączenie do stałej pracy.

Most elektryczny LitPol Link połączy systemy elektroenergetyczne państw bałtyckich i Europy Zachodniej i pomoże zintegrować rynek elektroenergetyczny Unii Europejskiej, łącząc infrastruktury elektroenergetyczne krajów w regionie Morza Bałtyckiego. Integracja rynków i jej implementacja są wdrażane przy ścisłej współpracy operatorów sieci przesyłowych Polski i Litwy: PSE S.A. i Litgrid AB z giełdami:  „Nord Pool Spot“ działającą w państwach bałtyckich i Skandynawii oraz TGE (Towarową Giełdą Energii) działającą w Polsce. Zakupy energii elektrycznej poprzez giełdy energii i przesył przez połączenie LitPol Link stanie się faktem od początku 2016 roku.

Dzięki realizacji tak znaczącego projektu międzynarodowego pojawiła się możliwość promocji współpracy między Polakami i Litwinami.  Poprzez realizację wspólnych projektów z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) powstają miejsca dla wymiany poglądów i dyskusji o współpracy polsko-litewskiej, kulturze, historii jak i geopolityce. Jednym z przykładów takiego projektu jest plener artystyczny „Energia w przyrodzie”, w którym uczestniczyli studenci Politechniki Łódzkiej i Akademii Sztuki w Wilnie. Plener odbył się jesienią 2014 roku w Polsce, w Ełku. Wspólny wyjazd był nie tylko okazją do pracy razem,  ale również do rozmów o współczesnej Polsce i Litwie. Moderowane dyskusje o „budowie wspólnych połączeń”, tworzeniu „pozytywnej energii” między sąsiadami, w kontekście międzynarodowej współpracy instytucji kultury i sztuki, pozwalały na obalanie stereotypów oraz budowanie zrozumienia i tolerancji. W debatach uczestniczyli członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki „LitPol Link”, artyści oraz wykładowcy z Akademii Sztuki z Wilna oraz studenci Politechniki Łódzkiej.
Wspólne projekty CSR łączą Polaków i Litwinów, wzmacniają tożsamość obu narodów, przyczyniają się do szeroko pojętej integracji Unii Europejskiej oraz zwiększają gwarancje owocnej współpracy w przyszłości, opartej na wzajemnym zrozumieniu. Projekt LitPol Link jest przykładem dobrze pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu, która musi uwzględniać to, czego nie widać w rzędach liczb wypełniających sprawozdania finansowe – ludzi oraz ich relacje. Jacek Pochłopień, z-ca redaktora naczelnego magazynu Forbes
Zgodna, owocna współpraca między krajami Unii Europejskiej przy wyjątkowo ważnym z punktu widzenia Unii Europejskiej projekcie infrastruktury, pokazuje ich skuteczność i umiejętność realizacji priorytetowych zadań o bardzo dużej skali. Dzięki takiemu wizerunkowi zostają osiągnięte korzystne rezultaty w innych obszarach relacji międzypaństwowych. Rośnie wzajemne zainteresowanie współpracą gospodarczą, liczba programów wymiany kulturalnej, a także zwiększa się wiedza o sąsiedzkim kraju,  jego mieszkańcach i tradycji.
Zobacz materiał filmowy z realizacji projektu CSR LitPol Link

Powiązane aktualności