PSE S.A.

System elektroenergetyczny w Polsce

W Polsce za stabilność i pewność przesyłu energii elektrycznej do odbiorców odpowiada PSE S.A., która pełni funkcję krajowego operatora systemu przesyłowego. PSE S.A. posiada 50 proc. udziałów w LitPol Link sp. z o.o.

Zadaniem PSE S.A. jest przesyłanie energii elektrycznej o odpowiedniej jakości do odbiorców w całym kraju, a także udostępnianie zdolności przesyłowych w wymianie zagranicznej. Spółka PSE S.A. jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego, co realizuje m.in. poprzez prowadzenie prawidłowej eksploatacji, konserwacji, remontów oraz niezbędnej rozbudowy sieci przesyłowej z uwzględnieniem uwarunkowań środowiska naturalnego.

Spółka PSE S.A., jako właściciel stacji i linii elektrycznych najwyższych napięć, prowadzi w sposób efektywny ruch sieciowy w systemie przesyłowym przy zachowaniu niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej oraz koordynuje pracę części sieci 110 kV we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD). Polski system elektroenergetyczny jest największym systemem w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzieli się na takie obszary jak: wytwarzanie energii elektrycznej (elektrownie systemowe, elektrociepłownie oraz źródła rozproszone) oraz przesył energii elektrycznej – transport energii z elektrowni do stacji elektroenergetycznych, realizowany w oparciu o sieci najwyższych napięć (220 kV oraz 400 kV), a także dystrybucja i dostawa energii do odbiorców końcowych poprzez sieć operatorów systemów dystrybucyjnych (napięcia 110 kV i niżej), do odbiorców końcowych. PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzą (stan na 31 grudnia 2013):

  • 246 linii o łącznej długości 13 519 km, w tym:

    • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,

    • 77 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 383 km,

    • 168 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 8 022 km,

  • 103 stacje najwyższych napięć (NN)

  • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km


Więcej informacji o PSE S.A.

Beata Jarosz - Rzecznik Prasowy
(+4822) 242 19 27
beata.jarosz@pse.pl