Połączenie
elektroenergetyczne Polska – Litwa

Informacje o przetargach

  • Ogłoszenie o postępowaniu: Usługi doradcze oraz w zakresie nadzoru nad realizacją umowy w postępowaniach przetargowych LitPol Link (GA011A-08)

 
 21 03 2013 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu
 13 03 2013 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu
  08 03 2013 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu
  05 03 2013 - Zaproszenie do składania wniosków w przetargu
 
  • Ogłoszenie o postępowaniu: Usługi doradcze w zakresie wykonania projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę dla rekonstrukcji i rozbudowy rozdzielni 330 kV w stacji elektroenergetycznej 330/110/10 kV w Alytus (GA011A-06)

 
  23 11 2011 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu  
  10 11 2011 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu  
  05 10 2011 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu  
 28 09 2011 - Powtórne zaproszenie do składania wniosków w przetargu  
 12 08 2011 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu  
 08 08 2011 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu  
 03 08 2011 - Zaproszenie do składania wniosków w przetargu (skrót)  
  • Ogłoszenie o postępowaniu: Usługi doradcze i prawne w postępowaniach przetargowych LitPol Link (GA011A-04)

 
 13 05 2011 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu  
 12 05 2011 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu  
 09 05 2011 - Wyjaśnienie ogłoszenia o postępowaniu  
 04 05 2011 - Informacja o przetargu (en)  
 
  • Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym sektorowym: Uzyskanie pozwolenia na budowę dla dwutorowej linii 400 kV Ełk - granica RP.

 

13 06 2011 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
28 04 2011  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków   Zamówienia  
 Załącznik nr 1 -pytanie 115  
 Informacja dla Wykonawców  

21 04 2011  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków   Zamówienia

 
 Załącznik nr 1 -pytanie 16  
 Załącznik nr 2- pytanie 18  
 Załącznik nr 3- pytanie 113  
 Wykaz działek - pytanie 105  

 18 04 2011 - SPROSTOWANIE TREŚCI OGŁOSZENIA.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

 25 03 2011 - Zawiadomienie o złożeniu odwołania.

Wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 
 11 03 2011 - Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym  
 0 Opis dokumentacji  
 1  SIWZ_ I Wskazówki dla wykonawców  
 2.1 SIWZ R_II 1 Opis ogólny  
 2.2 SIWZ R_II.2.1 Opis techniczny  
 2.3 SIWZ R_II.2.2 Wykaz norm, standardów i specyfikacji  
 2.4 SIWZ R_II.3 Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  
 2.5 SIWZ R_ II 4 Wzory formularzy i tabel  
 3 SIWZ R_III_umowa  
str. tytułowa TOMY od 2 do 3  
 TOM 2  
 str. tytułowa i spis treści TOM3  
 01 - mapa 1 do 50000 przebieg linii  
 02 - mapa 1 do 5000 ewidencja  gruntów  
 03 - wykaz działek  
   
  • Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym: Opracowanie projektu raportu oceny oddziaływania na środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla budowy połączenia 400 kV Ełk - granica RP wraz z rozbudową stacji Ełk.

 
 07 05 2010 - Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym

 

 
 10 05 2010 - Zmiana treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym  
 12 05 2010 - Wyjaśnienie treści Ogłoszenia
   
  • Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym w trybie dialogu konkurencyjnego

 
 16 04 2010 - ogłoszenie
 
  • Przygotowanie Modelu Finansowo-Operacyjnego dla Projektu

 

24 11 2009 - Informacja o przetargu: Przygotowanie Modelu Finansowo-Operacyjnego dla Projektu (en, pdf).

 
   
  • Usługi doradcze na studium wykonalności, dokumentację techniczną oraz planowanie przestrzenne rekonstrukcji i rozbudowy stacji Alytus z wstawką prądu stałego back-to-back (GA011-03)

 
   

 13 10 2009 - Rozpoczyna się proces przygotowywania planu specjalnego dla połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa (pl, pdf)

 

 12 06 2009 - Informacja o przetargu (en, pdf)

 
   
  • Usługi doradcze na przygotowanie procedur i dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz oceny oddziaływania na środowisko  napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV pomiędzy stacją  Alytus a granicą Rzeczypospolitej Polskiej (GA011-02)

 

 03 06 2009 - Informacja o przetargu (en, pdf)

 
   
  • Wykonanie studium lokalizacyjnego dla strony polskiej dla zamierzenia inwestycyjnego: "Budowa połączenia 400 kV Ełk -granica RP"

 

 05 05 2009 - Informacja o wyniku przetargu (pl, pdf)

 

 29 04 2009 - Ogłoszenie przetargu